برخی از قوانین و مقرراتی که در حوزه ارزیابی کیفی و مدیریت لیست‌های کوتاه در سامانه‌های ما پیاده سازی شده

آیین‌نامه بند "ج" ماده 12 قانون برگزاری مناقصات

آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره در بخش ارزیابی‌های کیفی 

دستوالعمل ارزیابی کیفی و مدیریت لیست کوتاه شهرداری‌های کشور

تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت

قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند
error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!