برخی از قوانینی که در حوزه خدمات مشاوره در سامانه‌های ما پیاده سازی شده

انظباط مالی و ارتقاء بهره‌وری و بهبود کیفیت و صرفه‌جویی
در هزینه و زمان اجرای طرح‌ها

آیین نامه بند"هــ" ماده 29 قانون برگزاری مناقصات - آیین نامه خرید خدمات مشاوره

دستور العمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوران

 قراردادهای همسان و ناهمسان خدمات مشاوره ای

 راهنمای نحوه تهیه شرح تفضیلی خدمات و مبانی حق الزحمه

آیین نامه تبعیین خرید خدمات مشاور

بخشنامه‌های تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

خرید خدمات از اشخاص حقیقی

 راهنمای نحوه تهیه شرح تفضیلی خدمات و مبانی حق الزحمه

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند
error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!