قوانین تحت پوشش سامانه‌های ما

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

مصوبات هئیت وزیران

تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت

قانون برنامه و بودجه

مصوبات کمسیون اقتصادی دولت

حسابرسی انجام معامله

نظام فنی و اجرایی کشور

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

آیین‌نامه مالی معاملات شهرداری‌های کلان شهرها و مراکز استان‌ها

نـحوه خـریـد و تـملـک اراضی بـرای اجرای طرح ها

 راهنمای نحوه تهیه شرح تفضیلی خدمات و مبانی حق الزحمه

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نو سازی صنایع کشور

آیـین نـامه مـعاملات شـهـرداری کلان شهرها و مراکز استان ها

آیـین‌نـامـه مالـی و مـعاملات سـایـر شهرداری‌های کشور

ضوابـط اجرایی کارهای امـانی در طرح تملک دارایی سر مایه ای

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

 استانداردهای فید بک

قانون تجارت

شرایط عمومی پیمان EPC

قانون مدنی

 استانداردهای فید بک

آیین نامه ماده 27 الحاق 2

پیمان‌های EPC& F

قانون برگزاری مناقصات

 استانداردهای فید بک

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

رسیدگی به تخلفات پیمانکاران

 قوانین و مقررات بیمه‌ای

 استانداردهای فید بک

مقررات تعهد یا پرداخت ارزی

آیین نامه تبعیین خرید خدمات مشاور

آیین‌نامه معاملات دولتی

آیین نامه معاملات نفت و گاز و پتروشیمی

قانون اساس نامه رسیدگی به شکایات

شرایط عمومی پیمان صنعتی

قانون محاسبات عمومی

آیـین نـامـه مـعاملات آب و فـاضلاب شـهری کشور

قــانــون مـدیـریــت خـدمـات کـشــوری

 شـرایـط عـمـومی پـیـمـان غـیـر صنـعـتـی

قــانــون بــودجــه ســالــیــانـه کـشــور

بـخـش نـامه ها و دسـتـور الـعـمـل های مـعامـلاتی  و قراردادی شهرداری های کشور

بـــســـیـاری از قــوانــیــن و

مــقـررات دیـگــر

مـوافقیت نـامه و شـرایط عـمـومی قراردادهای ژنوتکنیک، نقشه
برداری، خدمات مدیریت و ...

آیـین‌نـامـه مـالی مـعـامـلات شـهـرداری‌های کلان شهرها و مراکز استان‌ها

آیــیـن‌نــامـــه مــالـی و مـــعـــامــلات ســـایــر شــهــرداری‌هــای کــشــور

بــخــش نــامــه‌هـای تــهــیــه و تــنــظــیــم مـتـن قـــرار داد مــشــاوره

انظباط مالی و ارتقاء بهره‌وری و بهبودکیفیت و صرفه‌جویی
در هزینه و زمان اجرای طرح‌ها

قـانـون بـرنـامـه تـوسـعـه‌ای پـنـج سـالـه کـشـور از بـرنـامـه چـهـارم تـا شـیـشـم

 دستور العمل نحوه رسیدگی به تخلفات

به هنگام سازی و پرداخت در قراردادها

رسیدگی به تخلفات پیمانکاران

 بخشنامه‌های تعرفه خدمات مشاوره

دستور العمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوران

خــریـد خـدمـات از اشــخـاص حـقـیــقـی

راهـنـمـای حـذف پـیـشـنـهـادهـای مـالـی نـامـنـاسـب

 قراردادهای همسان و ناهمسان خدمات مشاوره ای

در خبرنامه ما ثبت نام کرده و مشترک شوید

ما آخرین اخبار در مورد قوانین جدید، دستورالعمل ها و بخشنامه ها ، پادکست‌ها و آخرین سئوالات و نظرات را در اختیارتان قرار میدهیم.
error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!