تعیین حد نصاب معاملات سال ۱۴۰۱ موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
هیئت وزیران هر ساله به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- مصوبه تعیین نصاب معاملات سالیانه را تصویب می‌کند.
نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- به تفکیک زیر تعیین می‌شود:
الف- معاملات کوچک
ب- معاملات متوسط
پ- معاملات بزرگ

حد نصاب معاملات سال 1401

معاملات کوچک

تا مبلغ 1.000.000.000 ریال

معاملات متوسط

از مبلغ 1.000.000.000 ریال مبلغ 10.000.000.000 ریال

معاملات بزرگ

مازاد بر مبلغ 10.000.000.000 ریال