شاخص های تعدیل مربوط به دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1399 در سمیم پیاده سازی شد.


راهکار احداث پست نیروگاهی 230کیلو ولت در سمیم پیاده سازی شد.راهکارهای تخریب، آماده سازی تسطیح، جا به جایی و رفع موانع طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی در سمیم پیاده سازی شد.

راهکار برگزاری مناقصات انواع خرید خدمات بیمه در سمیم پیاده سازی شد.

راهکار برگزاری مناقصات انواع خرید خدمات بیمه در سمیم پیاده سازی شد.
موارد روش های واگذاری و قراردادی مربوط به قانون بودجه 1400 در سمیم پیاده سازی شد.


آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی خصوص به صورت هوشمند در سامانه سمیم پیاده سازی شد.

سمیم ppp (مشارکت عمومی و خصوصی) منتشر شد.قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سامانه سمیم پیاده سازی شد.سیستم مدیریت منابع و کالای صنعت نفت در سامانه سمیم پیاده شازی شد.
نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش و مزایده آن ها در سمیم پیاده سازی شد.


راهکار پروژه های احداث B.O.P و عملیات ساختمانی بخش گاز نیروگاه های سیکل ترکیبی در سمیم پیاده سازی شد.

راهکار برگزاری مناقصات وقراردادهای بیمه در سمیم پیاده سازی شد.


سیستمPPP
(مشارکت عمومی و خصوصی)
منتشر شد.

نسل پنجم تولید محتوای سامانه سمیم در بخش معاملات و قراردادها، شبکه گسترده و هوشمند قوانین و مقررات و آیین نامه ها در سمیم پیاده سازی شد.


دستور العمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا (کوید 19) در بخش قراردادهای خرید تجهیزات و مصالح و پیمانکاری غیر فهرست بهایی و مشاوره در سمیم پیاده سازی شد.

(مصوبه هیات وزیران) اصلاحیه آئین نامه ارزیابی کیفی در سمیم پیاده سازی شد.


قانون و مقررات رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سمیم پیاده سازی شد.

بخشنامه تبانی مناقصه گران در فرآیند ارجاع کار در سمیم پیاده سازی شد.


به روز رسانی پیاده سازی آیین نامه معاملات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سمیم پیاده سازی شد.error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!