با ابلاغ فهرست‌بهای 1402 «دستورالعمل دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی»در قبل از ارزیابی مالی مناقصه، لازم الاجرا و استفاده از آن الزامی است.