شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی پس از بررسی‌های متعدد در رابطه با انتخاب نرم افزار های مرتبط با حوزه مدیریت معاملات و قراردادها، سرانجام سامانه مدیریت یکپارچه معاملات و قراردادها (سـمیم) را به منظور ایجاد یک اتوماسیون حقوقی و معاملاتی و قراردادی از ابتدای درخواست انواع خرید کالاها، خدمات پیمانکاری و خرید خدمات مشاوره (و سایر درخواست‌ها) و تصویب خریدها تا عقد قراردادها و اتمام پروژه ها و  پایش تمامی فرایندهای مربوط به حوزه‌ی امور برگزاری معاملات و مناقصات، مدیریت تامین کنندگان، کنترل امور قراردادها  و مستندسازی تمام این موارد بصورت هوشمند برگزید.

 

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در یک نگاه:

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، با قریب به 129نیروگاه دولتی و خصوصی در ۲۸ استان با ظرفیت (نامی) تولید برق 1269 مگاوات در سراسر کشور، مسئولیت ساماندهی فعالیت های تصدی دولت در زمینه ی تولید نیروی برق حرارتی متصل به شبکه انتقال و فوق توزیع برق کشور، راهبری شرکت های زیر مجموعه و برنامه ریزی، مدیریت توسعه و بهره برداری از نیروگاه های یاد شده در چارچوب سیاست های وزارت نیرو و تسهیل مشارکت بخش غیر دولتی در تولید برق حرارتی را برعهده دارد.

گام‌های اجرای سامانه مدیریت یکپارچه معاملات (سـمیم)

درگام اول تمامی فرآیندها و فرم‌ها و اسناد انواع معاملات و متون قراردادی مورد بررسی و شناخت قرار گرفت در گام دوم عارضه‌ها و آسیب‌ها شناسایی شد.گام سوم در جلسات متعدد با مدیران و واحدهای تخصصی هر بخش و پس از تهیه سند وضع مطلوب تمامی فرآیندها، مستندات، متون قراردادی ، نقش‌ها و مسئولیت‌ها استانداردسازی شد. درگام چهارم سامانه سمیم ویژه‌سازی شد و برروی سرورهای سازمان نصب و راه اندازی و تست گردید و در گام پنجم سامانه بصورت پایلوت در چند پروژه سازمان سامانه مورد بهره برداری قرار گرفت و بازخوردها پایش گردید و در گام نهایی سامانه بصورت گسترده در شرکت مادر تخصصی برق حرارتی در تمامی واحدها بصورت عملیاتی مورد بهره برداری قرار گرفت