قوانین تحت پوشش سامانه‌های ما

آیـین‌نامه مـالی معاملات شـهـرداری‌های
کلان شهرها و مراکز استان‌ها

آیـین‌نامه مـالی و معاملات سایـر
شـهـرداری‌های کـشـور

بخش نامه‌های تهیه و تنظیم متن
قرارداد مشاوره

آیـین‌نامه مالی و معاملات سایر
شـهـرداری‌های کشور

             قـانـون رفـع مـوانـع تـولـیـد             رقـابـت پـذیـر

راهنمایی نحوه تهیه شرح تفضیلی
خدمات و مبانی حق الزحمه

بخش نامه ها و دستور العمل های
معاملاتی و قراردادی شهرداری های کشور

              آیـین‌نامه معاملات شهرداری                  تهران  

                خرید خدمات از اشخاص                  حقیقی

آیین‌نامه مالی معاملات شهرداری‌های
کلان شهرها و مراکز استان‌ها

قانون برنامه توسعه‌ای پنج ساله کشور از
برنامه چهارم تا ششم

راهنمای نحوه تهیه شرح تفضیلی خدمات
و مبانی حق الزحمه

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

قانون برنامه و بودجه

نظام فنی و اجرایی کشور

مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت

قانون مدیریت خدمات کشوری

تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت

آیین‌نامه مالی معاملات شهرداری‌های
کلان شهرها و مراکز استان‌ها

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل
نوسازی صنایع کشور

ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح
تملک دارایی سرمایه ای

 استانداردهای فیدیک

قانون بودجه سالیانه کشور

شرایط عمومی پیمان EPC

 استانداردهای فیدیک

قانون اساس‌نامه رسیدگی به شکایات

پیمان‌های EPC&F

 استانداردهای فیدیک

قانون مدنی

رسیدگی به تخلفات پیمانکاران

       آیین نامه معاملات شهرداری کلان شهر ها                و مراکز استان‌ها        

           قـانـون اساس‌نـامـه رسـیدگی بـه                 شـکایـات

               شـرایـط عـمـومـی پـیـمـان                     صنـعـتـی

آیین‌نامه معاملات آب و فاضلاب شهری کشور

قانون محاسبات عمومی

دستور العمل نحوه رسیدگی به تخلفات

مصوبات هیئت وزیران

 قوانین و مقررات بیمه‌ای

راهنمایی حذف پیشنهادهای مالی نامناسب

حسابرسی انجام معامله

مقررات تعهد یا پرداخت ارزی

بخشنامه‌های تعرفه خدمات مشاوره

نحوه خرید و تملیک ارضی برای اجرای
طرح ها

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی
و خدماتی در تامین نیازهای کشور

بخش نامه های تهیه و تنظیم متن
قرارداد مشاوره

آیین‌نامه معاملات شهرداری کلان شهرها
و مراکز استان‌ها

            قـانـون بـهبـود مـستـمر محیـط             کسب و کار

قراردادهای همسان و نا همسان
خدمات مشاوره‌ای

به هنگام‌سازی و پرداخت در قراردادها

بسیاری از قوانین و مقررات دیگر

رسیدگی به تخلفات پیمانکاران

آیین‌نامه معاملات دولتی

دستور العمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوران

خرید خدمات از اشخاص حقیقی

 آئین‌نامه ماده 26 الحاق2 تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت

موفقیت نامه ها وشرایط عمومی قراردادهای ژنوتکنیک ، نقشه برداری ، خدمات مدیریت و...

انظباط مالی و ارتقاء بهره‌وری و بهبود کیفیت و صرفه‌جویی در هزینه و زمان اجرای طرح‌ها

تـصویبنامه درخـصـوص تضـمین نامه‌های صادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در سـمیـم پیاده‌سازی شد.

دستورالعمل تبدیل اسنـاد خزانـه اسلامی به وجه نقد در طرح‌های تـملک دارایی سـرمایه‌ایی در سـمیـم پیاده‌سازی شد‌.

ضـوابـط ارائـه خـدمـات مدیـریـت طـرح در سـمیـم پیاده‌سازی شد‌.

آیین نامه اجرایی بند (د) الحاقی به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سـمیـم پیاده‌سازی شد.

دستورالعمل جدید تعیین حق الزحمه نظارت در خرید خدمات مشاوره در سـمیـم پیاده‌سازی شد.

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای واگذاری (فاکتورینگ) در سـمیـم پیاده‌سازی شد.

دستورالعمل کاربرد فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1402 در سـمیـم پیاده‌سازی شد.

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند.