رادیو قانون مجموعه پادکست های پیشگام بینش

یـکی از رسـالـت‌های ما در پــشگام بینش ایـن اسـت که دانـش و تجربه‌ای که در سـال‌های فـعالیتمان بدسـت آوردیـم را با مـخاطبان به اشـتراک بگـذاریم مقـاله‌های آموزشی، وبینارهای تخصصی، تفسیری قوانین، بررسی راهکارهای حقوقی، فنی و مهندسی معاملات و قراردادها و ویـژه بـرنامه‌های تخصصی بخشی از محتواهای کاربردی هستند که با هدف ارائه راهـکارهای عملیاتی حقوقی و فنی و مهـندسی برای حل مشکلات و آسانسازی بکارگیری قوانین در اخـتیارتان قرار داده‌ایم از این پس با مجموعه پـادکست‌های پـیشگام بینش با نام همصدا همراهتان هستیم.
یـکی از مهم ترین ویژگی‌های این پـادکست مصاحب‌هایی است که با صاحب نظران حوزه قوانین معاملاتی و قراردادها در حوزه‌های حقوق و عمومی و خصوصی انجام می‌شود تا با نـظـرات هـر کدام از متخصصان از نـزدیک بـیـشتر آشنا شـویم. عـلاوه بر این با مدیرانی گفتگو می‌شود کــه بـرای معضلات شناسایی شده در حوزه تخصصی راهکارهای عملیاتی یافته‌اند.

آخرین قسمت‌های پادکست

قسمت ۱: آیین‌نامه ارزیابی کیفی توسط هیات وزیران اصلاح شد.

قسمت یک

تاریخ انتشار ۱۶ آبان ۱۴۰۰

در ایـن بخش تـمامی موارد و قسمـت ها و موارد ایـن اصلاحیه توسط دکتـر خشایـار کمـانگیر مورد بررسی قرار گرفته است.

قسمت 2: بررسی تضاد اصلاحیه ارزیابی کیفی با قانون برگزاری مناقصات

قسمت دوم

تاریخ انتشار ۱۶ آبان ۱۴۰۰

دکتـر خشایار کمانگیر بـررسی کردند که اصلاحیه ارزیابی کیـفی که تـوسط هیـات وزیـران صـادر شـده اسـت بـا قانـون برگزاری مناقصات چگـونه و در کـدام بخـش‌ها و مواد قانـون در تضاد است.

قسمت 3: بخشی از اصلاحیه ارزیابی کیفی هیات وزیران توسط مجلس لغو شد

قسمت سه

تاریخ انتشار ۱۶ آبان ۱۴۰۰

در ایـن قـسـمت به بـررسی لـغـو بخـشـی از اصلاحـیه آیـین‌نامـه بند ج مـاده (12) قانـون بـرگزاری منـاقصات که مرتبط با ارزیابی کیفی پـیمانـکاران و تامیـن‌کنندگان کالا اسـت توسط مجلس شورای اسلامی پرداخته‌ایم.

قسمت 4:بررسی بخشنامه تبانی مناقصه گران.

قسمت چهارم

تاریخ انتشار 24 اردیبهشت ۱۴۰۱

بـخشنامه مدیـریت تعارض منـافع و جلوگیری از تبـانی در ارجـاع کار به دستـگاه‌های اجـرایی، مهندسان مشاور، واحد‌های خـدمات مدیریت طرح و پیـمکاران ابلاغ شد.

قسمت 5: بخشنامه تکمیلی خ.خ.م در مورد ماده (24) بند هـ

قسمت پنجم

تاریخ انتشار 16 اردیبهشت 1402

بـر ایـن اسـاس، شرایـط انعقـاد قـرارداد خرید خدمات مشاوره با اشخاص در معاملات کوچک و متوسط اصلاح شده است.

قسمت 6: تضامین جدید در قراردادهای شرکت‌های دانش بنیان

قسمت ششم

تاریخ انتشار 17 اردیبهشت 1402

پذیرش مطالبات قطعی شده شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان تضمین معتبر به شرح زیر تصویب کرد.

قسمت 7: اجـباری شدن استـفاده از بخـشنـامه حـذف قیـمت‌های نـا‌متناسب در پروژه‌های فهرست بهایی

قسمت هفتم

تاریخ انتشار 18 اردیبهشت 1402

با ابلاغ فهرست‌بهای 1402 «دستورالعمل دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی»در قبل از ارزیابی مالی مناقصه، لازم الاجرا و استفاده از آن الزامی است.

در خبرنامه ما ثبت نام کرده و مشترک شوید ‌

ما آخرین اخبار در مورد قوانین جدید، دستورالعمل ها و بخشنامه ها ، پادکست‌ها و آخرین سئوالات و نظرات 

را در اختیارتان قرار میدهیم.