آموزش قانون برگزاری مناقصات

دستگاههای بخش عمومی باید هر روز برای تأمین نیازهای خود، تشریفات معامله یا فرایندهای مناقصه ‌را طی‌کنند و از رهگذر این مناقصات و معاملات، هر ساله چند صد هزار میلیارد تومان به گردش درمی‌آید. مناقصات، هم از نظر اندازه، بزرگ، پُرشُمار و گسترده است و هم از نظر ماهیت، پیچیده و حساس است. حجم عظیم مالی مناقصات و نیز تنوع بسیار زیاد مسایل و چاشهای آن، موجب شده‌است که این رشته به تخصصی مهم و حساس تبدیل شود. تخصصی که نیازمند مطالعه، آموزش و مشاوره‌ی مستمر است. تلاش ما بر آن است که در این دوره به‌صورت همزمان به تمام جنبه‌های دانشی، توانشی(مهارتی) و نگرشی موضوع بپردازیم و امور مناقصات را که ماهیتا میان‌رشته‌ای و گروهی است به صورت تعاملی و با کار گروهی در کارگاه ۱۶ ساعته تمرین کنیم.

آنچه در دوره قانون برگزاری مناقصات فرا خواهید گرفت

 • شناخت قانون برگزاری مناقصات و ساختمان آن
 • شناخت ماهیت مناقصات در نظم حقوق کنونی
 • استخراج اصول و شاخص‌های مناقصات
 • شناخت مهمترین خطاها و چالش‌ها در مناقصات
 • تعیین عمومی یا محدود بودن مناقصات
 • بررسی انجام ارزیابی کیفی و یا عدم  انجام آن در مناقصات
 • بررسی چرایی مناقصات دو مرحله‌ای و طرق انجام آن
 • بررسی چرایی و انجام فرمول قیمت تراز شده
 • بررسی الزامات قانونی در تهیه اسناد مناقصه
 • بررسی چگونگی تهیه اسناد مناقصه و ممیزی آنها
 • بررسی حقوق مناقصه‌گزار و مناقصه‌گر
 • بررسی نحوه پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی
 • بررسی اکثر اختلافات و نحوه حل آنها

مخاطبین این دوره

 • مدیران و کارشناسان بخش دولتی
 • دبیران کمیسیون مناقصات
 • مدیران مالی
 • ذیحسابان
 • حقوقی 
 • فنی و مهندسی
 • پیمانکاران
 • تولید و تامین کنندگان

اهداف دوره

1- توانایی شناسایی و تعریف دقیق چالشها یا مسأله‌های سازمان در زمینه‌ی مناقصات و معاملات سازمانی

2- توانایی بکارگیری قوانین معاملاتی با ستفاده از قوانین و مقررات بالادستی و مقرره‌های مرتبط

3- بهبود مدیریت فرآیندهای معاملاتی

4- شناخت بیشتر نقش ها و مسئولیت ‌ها در مناقصات