آموزش قانون برگزاری مناقصات

دستگاههای بخش عمومی باید هر روز برای تأمین نیازهای خود، تشریفات معامله یا فرایندهای مناقصه ‌را طی‌کنند و از رهگذر این مناقصات و معاملات، هر ساله چند صد هزار میلیارد تومان به گردش درمی‌آید. مناقصات، هم از نظر اندازه، بزرگ، پُرشُمار و گسترده است و هم از نظر ماهیت، پیچیده و حساس است. حجم عظیم مالی مناقصات و نیز تنوع بسیار زیاد مسایل و چاشهای آن، موجب شده‌است که این رشته به تخصصی مهم و حساس تبدیل شود. تخصصی که نیازمند مطالعه، آموزش و مشاوره‌ی مستمر است. تلاش ما بر آن است که در این دوره به‌صورت همزمان به تمام جنبه‌های دانشی، توانشی(مهارتی) و نگرشی موضوع بپردازیم و امور مناقصات را که ماهیتا میان‌رشته‌ای و گروهی است به صورت تعاملی و با کار گروهی در کارگاه ۱۶ ساعته تمرین کنیم.

ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و تامین کنندگان پروژه‌ها

با توجه به اینکه انتخاب پیمانکاران و تامین کنندگان کالای ذیصلاح در هر پروژه جزء تصمیمات کلیدی محسوب می‌شود، شناسایی و ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان مطابق با آیین‌نامه های مرتبط با تشخیص صلاحیت و اهلیت مانند آیین نامه ارزیابی کیفی پیمانکاران و تامین کنندگان ( آیین نامه بند ج ماده 12 ) موجب حذف پیمانکاران و تامین کنندگان با توانمندی کم از فرآیند رقابتی مناقصه شده و پروژه را به موفقیت نزدیکتر می‌کند.

 

ارزیابی پیشنهاد فنی- مالی مناقصات( TBE-CBE)

دستگاههای بخش عمومی باید هر روز برای تأمین نیازهای خود، تشریفات معامله یا فرایندهای مناقصه ‌را طی‌کنند و از رهگذر این مناقصات و معاملات، هر ساله چند صد هزار میلیارد تومان به گردش درمی‌آید. مناقصات، هم از نظر اندازه، بزرگ، پُرشُمار و گسترده است و هم از نظر ماهیت، پیچیده و حساس است. حجم عظیم مالی مناقصات و نیز تنوع بسیار زیاد مسایل و چاشهای آن، موجب شده‌است که این رشته به تخصصی مهم و حساس تبدیل شود. تخصصی که نیازمند مطالعه، آموزش و مشاوره‌ی مستمر است. تلاش ما بر آن است که در این دوره به‌صورت همزمان به تمام جنبه‌های دانشی، توانشی(مهارتی) و نگرشی موضوع بپردازیم و امور مناقصات را که ماهیتا میان‌رشته‌ای و گروهی است به صورت تعاملی و با کار گروهی در کارگاه ۱۶ ساعته تمرین کنیم.

ارزیابی پیشنهاد فنی- مالی مناقصات در خرید خدمات مشاوره

دستگاههای بخش عمومی باید هر روز برای تأمین نیازهای خود، تشریفات معامله یا فرایندهای مناقصه ‌را طی‌کنند و از رهگذر این مناقصات و معاملات، هر ساله چند صد هزار میلیارد تومان به گردش درمی‌آید. مناقصات، هم از نظر اندازه، بزرگ، پُرشُمار و گسترده است و هم از نظر ماهیت، پیچیده و حساس است. حجم عظیم مالی مناقصات و نیز تنوع بسیار زیاد مسایل و چاشهای آن، موجب شده‌است که این رشته به تخصصی مهم و حساس تبدیل شود. تخصصی که نیازمند مطالعه، آموزش و مشاوره‌ی مستمر است. تلاش ما بر آن است که در این دوره به‌صورت همزمان به تمام جنبه‌های دانشی، توانشی(مهارتی) و نگرشی موضوع بپردازیم و امور مناقصات را که ماهیتا میان‌رشته‌ای و گروهی است به صورت تعاملی و با کار گروهی در کارگاه ۱۶ ساعته تمرین کنیم.

ارزیابی پیشنهاد فنی- مالی در حوزه فناوری اطلاعات

دستگاههای بخش عمومی باید هر روز برای تأمین نیازهای خود، تشریفات معامله یا فرایندهای مناقصه ‌را طی‌کنند و از رهگذر این مناقصات و معاملات، هر ساله چند صد هزار میلیارد تومان به گردش درمی‌آید. مناقصات، هم از نظر اندازه، بزرگ، پُرشُمار و گسترده است و هم از نظر ماهیت، پیچیده و حساس است. حجم عظیم مالی مناقصات و نیز تنوع بسیار زیاد مسایل و چاشهای آن، موجب شده‌است که این رشته به تخصصی مهم و حساس تبدیل شود. تخصصی که نیازمند مطالعه، آموزش و مشاوره‌ی مستمر است. تلاش ما بر آن است که در این دوره به‌صورت همزمان به تمام جنبه‌های دانشی، توانشی(مهارتی) و نگرشی موضوع بپردازیم و امور مناقصات را که ماهیتا میان‌رشته‌ای و گروهی است به صورت تعاملی و با کار گروهی در کارگاه ۱۶ ساعته تمرین کنیم.

کارگاه تعیین معیارهای ارزیابی کیفی و بررسی نحوه مهندسی ارزیابی‌ها

دستگاههای بخش عمومی باید هر روز برای تأمین نیازهای خود، تشریفات معامله یا فرایندهای مناقصه ‌را طی‌کنند و از رهگذر این مناقصات و معاملات، هر ساله چند صد هزار میلیارد تومان به گردش درمی‌آید. مناقصات، هم از نظر اندازه، بزرگ، پُرشُمار و گسترده است و هم از نظر ماهیت، پیچیده و حساس است. حجم عظیم مالی مناقصات و نیز تنوع بسیار زیاد مسایل و چاشهای آن، موجب شده‌است که این رشته به تخصصی مهم و حساس تبدیل شود. تخصصی که نیازمند مطالعه، آموزش و مشاوره‌ی مستمر است. تلاش ما بر آن است که در این دوره به‌صورت همزمان به تمام جنبه‌های دانشی، توانشی(مهارتی) و نگرشی موضوع بپردازیم و امور مناقصات را که ماهیتا میان‌رشته‌ای و گروهی است به صورت تعاملی و با کار گروهی در کارگاه ۱۶ ساعته تمرین کنیم.

روش تشخیص و انتخاب روش ارجاع کار با توجه به ماهیت پروژه‌ها

دستگاههای بخش عمومی باید هر روز برای تأمین نیازهای خود، تشریفات معامله یا فرایندهای مناقصه ‌را طی‌کنند و از رهگذر این مناقصات و معاملات، هر ساله چند صد هزار میلیارد تومان به گردش درمی‌آید. مناقصات، هم از نظر اندازه، بزرگ، پُرشُمار و گسترده است و هم از نظر ماهیت، پیچیده و حساس است. حجم عظیم مالی مناقصات و نیز تنوع بسیار زیاد مسایل و چاشهای آن، موجب شده‌است که این رشته به تخصصی مهم و حساس تبدیل شود. تخصصی که نیازمند مطالعه، آموزش و مشاوره‌ی مستمر است. تلاش ما بر آن است که در این دوره به‌صورت همزمان به تمام جنبه‌های دانشی، توانشی(مهارتی) و نگرشی موضوع بپردازیم و امور مناقصات را که ماهیتا میان‌رشته‌ای و گروهی است به صورت تعاملی و با کار گروهی در کارگاه ۱۶ ساعته تمرین کنیم.