راهکار های صنعت گاز

مـوارد روش‌های واگذاری و قراردادی مربوط به قانون بودجه 1400 در سـمـیـم پـیاده‌سازی شد.

آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی خصوصی بصورت هوشمند در سامانه سـمـیـم پـیاده‌سازی شد.

فـرایندها و رویه‌های کمسیون ماده (2) در سـمـیـم بروزرسانی شد.

راهکار تخریب، آماده‌سازی تسطیح، جابه جایی و رفع موانع طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیـبی در ســمـیـم
پـیاده‌سازی  شد.

راهکار پـروژهای احـداث B.O.P و عملیات ساختمانی بـخش گاز نـیروگاه‌های سیـکل تـرکیبـی در ســمـیـم
پـیاده‌سازی شد.

راهکار احداث پست نیروگاهی 230 کیلو ولت در سـمـیـم پـیاده‌سازی شد.

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونـا (کوید19) در بخش قراردادهای خرید تجهیزات و مصالح و پیمانکاری غیر فهرست‌بهایی و مشـاوره در ســمـیـم پـیاده‌سازی شد.

اصلاحیه جدید آئین‌نامه تضمین معاملات دولتی مـورخ 12/05/1401 در مـجمـوعه سامـانه‌های پیشگام بینش  پـیاده‌سازی شد.

(مصوبه هیأت وزیران) اصلاحیه آئین‌نامه ارزیابی‌کیفی در ســمـیـم پـیاده‌سازی شد.

راهکار برگزاری مناقصات انواع خرید خدمات بیمه در سـمیـم پـیاده‌سـازی شد.

شاخص‌های تعدیل مربوط به دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سـال 1399 در سـمیـم پـیاده‌سـازی شد.

نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش و مزایده آن‌ها در سـمـیـم پـیاده‌سـازی شد.

بخشنامه تبانی مناقصه‌گران در فرآیند ارجاع کـار در سـمیـم پیاده‌سازی شد.

بخشنامه تبانی مناقصه‌گران در فرآیند ارجاع کـار در سـمیـم پیاده‌سازی شد.

قـانون و مقررات رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سـمیـم پیاده‌سازی شد.

سـیـستـم (مشارکت عـمـومی و خصوصی) منتشر شد.

سیستم مدیریت منابع و کالای صنعت نفت در سامانه سـمیـم پیاده‌سازی شد.

سیستم مدیریت منابع و کالای صنعت نفت در سامانه سـمیـم پیاده‌سازی شد.

سـمیـم ppp (مشارکت عمومی و خصوصی) منتشر شد.

نسل پنجم تولید محتوای سامانه سـمیـم در بخش معاملات و قراردادها، شبکه گسترده و هوشمند قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها در سـمیـم پیاده‌سازی شد.

بروزرسانی پیاده‌سازی آیین‌نامه معاملات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سـمیـم پیاده‌سازی شد.

دستورالعمل جدید تعیین حق الزحمه نظارت در خرید خدمات مشاوره در سـمیـم پیاده‌سازی شد.

دستورالعمل تبدیل اسنـاد خزانـه اسلامی به وجه نقد در طرح‌هـای تـمـلک دارایـی سـرمایـه‌ایی در سـمیـم پیاده‌سازی شد‌.

ضـوابـط ارائـه خـدمـات مدیـریـت طـرح در سـمیـم پیاده‌سازی شد‌.

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای واگذاری (فاکتورینگ) در سـمیـم پیاده‌سازی شد.

دستورالعمل کاربرد فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1402 در سـمیـم پیاده‌سازی شد.

تـصویبنامه درخـصـوص تضـمین نامه‌های صادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در سـمیـم پیاده‌سازی شد.

آیین نامه اجرایی بند (د) الحاقی به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سـمیـم پیاده‌سازی شد.

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند.