راهکار های صنعت آب-آب و فاضلاب

مـوارد روش‌های واگذاری و قراردادی مربوط به قانون بودجه 1400 در سـمـیـم پـیاده‌سازی شد.

آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی خصوصی بصورت هوشمند در سامانه سـمـیـم پـیاده‌سازی شد.

فـرایندها و رویه‌های کمسیون ماده (2) در سـمـیـم بروزرسانی شد.

راهکار تخریب، آماده‌سازی تسطیح، جابه جایی و رفع موانع طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیـبی در ســمـیـم
پـیاده‌سازی  شد.

راهکار پـروژهای احـداث B.O.P و عملیات ساختمانی بـخش گاز نـیروگاه‌های سیـکل تـرکیبـی در ســمـیـم
پـیاده‌سازی شد.

راهکار احداث پست نیروگاهی 230 کیلو ولت در سـمـیـم پـیاده‌سازی شد.

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونـا (کوید19) در بخش قراردادهای خرید تجهیزات و مصالح و پیمانکاری غیر فهرست‌بهایی و مشـاوره در ســمـیـم پـیاده‌سازی شد.

اصلاحیه جدید آئین‌نامه تضمین معاملات دولتی مـورخ 12/05/1401 در مـجمـوعه سامـانه‌های پیشگام بینش  پـیاده‌سازی شد.

(مصوبه هیأت وزیران) اصلاحیه آئین‌نامه ارزیابی‌کیفی در ســمـیـم پـیاده‌سازی شد.

راهکار برگزاری مناقصات انواع خرید خدمات بیمه در سـمیـم پـیاده‌سـازی شد.

شاخص‌های تعدیل مربوط به دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سـال 1399 در سـمیـم پـیاده‌سـازی شد.

نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش و مزایده آن‌ها در سـمـیـم پـیاده‌سـازی شد.

بخشنامه تبانی مناقصه‌گران در فرآیند ارجاع کـار در سـمیـم پیاده‌سازی شد.

بخشنامه تبانی مناقصه‌گران در فرآیند ارجاع کـار در سـمیـم پیاده‌سازی شد.

قـانون و مقررات رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سـمیـم پیاده‌سازی شد.

سـیـستـم (مشارکت عـمـومی و خصوصی) منتشر شد.

سیستم مدیریت منابع و کالای صنعت نفت در سامانه سـمیـم پیاده‌سازی شد.

سـمیـم ppp (مشارکت عمومی و خصوصی) منتشر شد.

نسل پنجم تولید محتوای سامانه سـمیـم در بخش معاملات و قراردادها، شبکه گسترده و هوشمند قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها در سـمیـم پیاده‌سازی شد.

بروزرسانی پیاده‌سازی آیین‌نامه معاملات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سـمیـم پیاده‌سازی شد.

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند.