تـنها کافی است نوع پـروژه‌ای را که قصد واگذاری آن را دارید انتخاب کنید و بقیه کارها را سـمــیـم انجام می‌دهد

بـهـترین روش و صحیـح‌ترین  روش واگـذاری به شما معرفی می‌شود.

قـوانینی که در اجـرای فـرآیـند واگــذاری بـا آن‌هـا مــواجــه می‌شوید به شما معرفی خواهد شد و کنترل قـوانـین مرتـبط با پـروژه بصورت هـوشمند انجام می‌شود.

بـهـترین روش و صحیح‌تـرین روش‌ واگــذاری بــرای شــمـا تعیین و بارگذاری می‌شود.

اسـنـاد و معـیـارهای ارزیـابـی کیفی و فنی مرتبط با پروژه است.

اسناد مناقصه بصورت هوشمند و اتـوماتیک برای شما ساختـه خـواهد شد. اسـنادی مـانـنـد شرایـط عـمـومـی  شـرکـت در مناقصه، متن قـرارداد مـرتـبـط بــا پـــروژه شـمـا و ســایــر اسناد می‌باشد.

سامانه مدیریت یکپارچه معاملات (سمیم)

مجموعه راهکارهای حقوقی، مالی و مهندسی معاملات و قراردادها

نرم‌افزار انتخاب و ارجاع کار به پیمانکاران عمرانی

براساس نظام فنی و اجرایی کشور و تمامی قوانین و مقررات مرتبط با طرح‌ها و پروژه‌ها این حوزه سامانه سـمیم تمامی قوانین را بروز کنترل کرده و اسناد را برای شما ساخته و همچون یک مشاور فنی و حقوقی و مالی در کنار شما است.

تعداد مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالی و قراردادی و فنی در نظام فنی و اجرایی کشور بیش از 1500 عدد است.

نرم‌افزار انتخاب تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان

خرید و تامین کالاهای آماده، درحال ساخت، سفارشی و سایر انواع آمده در قوانین، دنیایی متقاوت در قوانین دارند. به عبارتی بهتر برای هرکدام از انواع گفته شده یک فرآیند، یک نوع اسناد، یک نوع قرارداد و انواع قوانین مختلفی در نظر گرفته شده است. سمیم برای شما همه آنها را کنترل می‌کند و به شما مشاوره می‌دهد.

نرم‌افزار انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور

آیین‌نامه بند هـ“ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات یا همان آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره یکی از شفاف‌ترین و پیچیده‌ترین آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون برگزاری مناقصات است که فرآیندهای آن در سه بخش عمده، متوسط و جز با هم تفاوت بسیار دارند. سمیم در این بخش نه تنها به شما مشاوره می‌دهد بلکه روش‌واگذاری، برای شما تعیین می‌کند و اسناد RFQ و RFP و سایر اسناد را برای شما می‌سازد. 

عـدم‌الـزام به بـرگزاری منـاقـصت (ماده 29 از بند“ الف” تا “ح”)

عـدم‌الـزام به برگزاری مناقصات برای هر یک از بندهای آن از “الف“ تا “ح“ فرآیندها، قوانین و بخشنامه‌های مختلفی وجود دارد. تعیین فـرآینـدها، سـاخت اسـناد، نحوه دریافت پیـشنهادات و شرایط هر کـدام از آن‌ها بسیار مهم و پیچیده‌ است و در اینجا نیز سـمیم به شما مشاوره داده، اسناد را می‌سازد و فرآیندها را تعیین می‌کند.

ترک تشریفات

تـرک تشریفات یکـی مـواردی است که بیشتر مدیران و
سـازمان‌ها از آن دوری مـی‌کنند. سمیم با مشخص کردن نوع پروژه و کار مد نظر سازمان شما، قوانینی که مرتبط با موضوع واگـذاری شماست و باید در مورد ترک تشریفاتر رعایت شود را اطلاع‌رسـانی کرده و فـرآیندها را تـعیین می‌کنـد و اسـنـاد آن را بـرای شـما می‌سازد. لازم اسـت بدانیم که با تغییر اطلاعات پروژه و اتفاقاتی که در فـرآیند واگـذاری شما می‌افتد سـمیـم راهکارهای لازمه را به شما می‌دهد و قوانین را کنترل می‌کند و اسناد را تغییر می‌دهد.

نرم افزار انتخاب و ارجاع کار به پیمانکاران خدماتی (غیر عمرانی)

تـاکنـون به تـعداد قـراردادهـای حـجمی سـازمانتان توجه کرده‌اید؟ آنالیزها باید چگونه تکمیل شوند؟ قراردادها چطور باید تنظیم شوند؟ چه ملاحظاتی را باید در نظر گرفت؟ اسناد مـناقصه چطور تهیه شوند؟ تعیین برنده چگونه انجام گیرد؟ سـمیم و تیم ما بهترین روش و مـناسب تـرین اسناد را در اخـتیارتان قـرار می‌دهد و مشـاوره‌های لازم را به شـما خواهد داد.

دموی سامانه سـمیـم را مشاهده کنید

ارزیابی کیفی و فنی​

بکارگیری همه موارد آیین‌نامه بند “ج” ماده 12 یا همان ارزیابی کیفی پـیمانکاران و تـامین‌کنندگان کالا از یـک سو برای شما مهم است و از سویی دیگر باید تغییرات اعلامی از طرف هیات وزیران را بدانید. همچنین تعیین معیارهای ارزیـابی‌کیفی، تعیین روش امتیازدهی و ساخت جداول مرتبط با معیارها از اهمیت ویژه‌ای برای شما بـرخوردار است. سـمیـم قـوانین و مقررات را برای شما کنترل کرده و معیارها و اسناد را برای شـما تعیین می‌سازد.

مزایدات اموال منقول و غیر منقول

همانطور که همه شما متخصصان عزیز می‌دانید فرآیندها و قـوانین مـزایدات مربوط به اموال و خدمات با یـکدیگر تـفاوت‌های اسـاسی دارند. این تـفاوت‌ها از برآورد مبالغ مـزایده تا قـوانین مربوط به هر کدام وجود دارد. سمیم با تـفکیک مـزایدات امـوال منقول و غیر منقول و خدمات و کالاها و سـایر دسـته‌بندی‌های مرتبط با مزایدات، قوانین را بـروز بـرای شـما بـررسی می‌کند و فـرآیـندهای اجرای مزایدات را تعیین کرده و اسناد آن را برای شما می‌سازد.

پایگاه دانش قوانین و مقررات

دستـرسی بـه قـوانیـن برای همه ما در حـوزه تخصصی معاملات و قراردادها بسیار پر اهمیت است. 

ولی تـسلط به ارتباط قـوانیـن با یکدیگر و مشخص شدن تاثـیر هـر کـدام از آن‌ها بر روی یـکدیـگر از دغـدغه‌هایی است که با مـاژول پایگاه دانش قوانین برای شما رفع خواهد شد.

انحصار

خریـدهای انـحصاری، کالاها و خـدمات هم هرکدام قوانین ومـقررات ویـژه خـودشان را دارند و بایـد با احـتیاط و در نـظر گـرفتن ملاحظاتی خـاص انـجام شوند. سمیم برای انحصار در کـالا و خـدمت و انـحصار در منـاقـصه‌گر فـرآینـدها، اسـناد و کنـترل‌های قانونی و راهکارهای تخصصی خاص هر موضوع رابه شما مشاوره و ارائه می‌دهد.

خرید استعلامی - معاملات متوسط

خـریـدهای مـعاملات متـوسط با تفکیک خرید خدمات، خـرید کالا و خـرید خدمات مشاوره با در نظر گرفتن نوع قانون حاکم بر این سطح از معاملات،  چه براساس قانون برگزاری مـنـاقصـات باشـد و یا براسـاس قـوانین درون سازمانی، سـمیـم فرآیندهای معاملات متوسطی که بصورت فاکتـوری است و یا به طریق عقد قرارداد انجام می‌گیرند را تـفـکیک کرده و اسنـاد مربوط به هـرکـدام را بصـورت ویژه‌سازی شده در اختیارتان قرار خواهد داد. سـمیـم حساسیت ویژه‌ای در مورد خرید خدمات مشاوره در معاملات متوسط دارد.

سامانه مدیریت جلسات​

اتخاذ تصمیم، تنظیم و امضاء صـورتجلسات مهـمـترین
بـخش از فـرآینـدهای هر معامله و قـرارداد است و بار حـقوقی و قـانونی بسیاری برای کسانـی که آن را امضاء می‌کنند دارد.سامانه سـمیـم پـس از کـنترل قـوانین و مقـررات و نظارت تطبیقی تـصمیمات با قوانین براساس مـهلت‌ها و زمان‌های تعیین شـده قـانـونی و تـوافقی سازمان، تمامی جلسات را مدیریت می‌کند. بگونه‌ایی که تعیین می‌کند با توجه به شرایط و وضعیت مناقصه شما باید چه جلسه‌ایی را تشکیل دهید، زمـان جـلسات را از طریق پـیامک و اطلاع‌رسـانی در اتـوماسـیون و بـخش پیام‌های سـمیـم به اطلاع همه اعضای اصلی و فـرعی جـلسه می‌رساند. صورتـجلسات را آمـاده کرده و منـتظر نظرات اعضای جلسه برای اعمال تـغییرات و در نـهایت
امـضاء داغ و یا الـکتـرونیـکی می‌مـانـد و در نـهایـت صورتجلسه را برای همه ذینفعان ارسال می‌کند‌.

هر روز قوانین و آخرین مـقررات را در سـمیـم برایتان بروزرسانی می‌کنیم و همه آموزش‌های مرتبط با آن را در اختیارتان قرار می‌دهیم.

هشدارها یادآوری وقایع و رویدادها​

در این بخش سـمیـم هشدارهای قانونی ، زمانبندی‌ها و سررسید جـلسات ، مکـاتبات و مـهلت‌های تعیین شده برای هر یک از نـیروهای سـازمان را بـرای شما کنترل می‌کند. کنترل سررسید مهلت‌های تـعیین شـده قـانونی و تـوافقی سازمان شما را با منـاقصه‌گران کنـترل و مدیریت می‌کند و اسناد و مکاتبات لازمه هر اتفاق را برای شما می‌سازد.

سامانه تهیه و تدوین اسناد معاملات

ایـن بخـش از سامانه وظیفه نگهداری و ساخت الگوهای اسـناد و انـواع مـعاملات را بـرعهـده دارد. مـمکن است اشـتباه کنـیم که این بخش فقط آرشیو الکترونیکی اسناد اسـت ولـی نه، این بخـش از سـامانه، داده‌ها و اسناد را دسـته‌بندی کرده و اگر سـازمان مانند پروژه‌ها و معاملات قبلی کاری جدید را شروع کرد، داده‌های قبلی را با قوانین  و مـقررات بررسی نموده و داده‌های بهینه شده را به شما پیشنهاد دهد.

تعریف و مدیریت فرآیندهای گردش انواع معاملات

از زمـان درخـواست کالا و یـا خـدمات از واحـدهـای متقاضی تا صدور مصوبه بـرگزاری تـشریـفات واگـذاری (در سطح مـعاملات عـهـده، متـوسط و یا جـزء) در هر سازمـانی فـرآینـدهای مـشخص و مـختص خـودش را تعیین کـرده و در هـر نـوع از ایـن مـعاملات مدیـران و کارشنـاسانـی در هر مرحله نـظراتی را اعمال مـی‌کنند و مـراحل را تـایید و یـا رد می‌کنند. تیم حقـوقی و فنی و مهنـدسی ما پـس از عارضه‌یـابی فـرآیندها را برای شما بهـینه کرده و با آمـوزش نـمایندگان شـما تـوسط تیـم خـودتان برای سـازمان شما ویـژه‌سـازی و بـومی‌سـازی می‌کنند.

​نرم‌افزار پایش معاملات​​

یـکی از دغدغه‌های سازمان شـما طولانی شدن زمان‌های واگذاری پروژه‌هاست. از آنـجایی که سـمیـم زمـانبـندی صحیـح و قـانــونی را در ابتدای درخـواسـت بـرآورد نموده و مـشخـص می‌کند، از تـاخیـرهای بـی جهت در اجـرای فـرآیند واگـذاری جلوگیری کـرده و گلوگاه‌های اجرا و تاخیرات اتفاق افتاده را با ابزار داشبورد مدیریتی و یا حتی با ارسال پیامک به مدیران و ذینفعان اطلاع‌رسانی می‌کند.

بخش‌ها و سامانه‌های تکمیلی مرتبط

سئوالات متداول

تمامی قوانین توسط تیم محتوای ما پایش و بررسی شده و به تیم پیاده‌سازی سپرده می‌شوند. پس از پیاده‌سازی و تست بر روی سرورهای سازمان شما بروزرسانی می‌شوند.

به محض بروزرسانی قانون و مقرراتی جدید سامانه از طریق پیامک و پیام‌های سامانه سمیم به شما اطلاع‌رسانی می‌شود.

تمامی قوانین توسط تیم محتوای ما پایش و بررسی شده و به تیم پیاده‌سازی سپرده می‌شوند. پس از پیاده‌سازی و تست بر روی سرورهای سازمان شما بروزرسانی می‌شوند.

به محض بروزرسانی قانون و مقرراتی جدید سامانه از طریق پیامک و پیام‌های سامانه سمیم به شما اطلاع‌رسانی می‌شود.

یکی از وظایف تیم پشتیبانی ، تیم حقوقی ، دفتر مدیریت پروژه‌ها و مرکز پاسخگویی پیشگام بینش بروز نگه داشتن دانش تمامی کاربران سامانه‌های ما در سازمان شماست، که از طریق برگزاری کلاس‌های آموزشی قوانین و کاربری سامانه‌ها صورت می‌گیرد.

به غیر از مراحل و فرآیندهای قانونی، تیم استقرار ما فرآیندهای شما را استخراج و بررسی می‌کند و وضع مطلوب و بهینه را طراحی کرده و فرآیندها و فرم‌ها را براساس موارد سازمان شما پیاده‌سازی می‌کند.

علاوه بر اسناد استاندارد حقوقی و معاملاتی سامانه سمیم، این امکان وجود دارد که سازمان‌ شما (توسط کاربر ارشد) تمامی اسناد حقوقی، مالی و معاملاتی مخصوص خودش را به عنوان اسناد پیش فرض تعریف کند و بروزرسانی نماید.

تیم استقرار و راهبری ما وظیفه پیاده‌سازی این اسناد را در کنار تیمتان به عهده دارد.

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند.