سامانه قراردادهای تخصصی نیاز اصلی سازمان‌هاست

هـمـه نـیاز سـازمـان شـما تـنها تـوسط سـامـانه‌هایـی کـه بـصورت بـانک اطلاعـاتی عـمـل می‌کنـند و آرشیـو اسنـاد دارنـد و بـرخوردشـان بـا اسنـاد قـراردادی در حـد گـزارش‌های آمـاده اداری است بـرطرف نـمی‌شود

سامانـه‌های ما بـصورت هـوشمند بـراساس ماهیـت، رسالت، اهداف و نوع کسب و کار هر سازمان راهکارهای قراردادی ارائه می‌دهند.

نمونه‌ای از قراردادهایی که در سامانه ســیپ پوشش داده شده است

قراردادهای احداث ​(PC)

قراردادهای احداث خدمات پیمانکاری براساس نشریه 4311 سازمان برنامه و بودجه ریاست جمهوری به شما کمک می‌کند تا تمامی موارد شرایط عمومی پیمان را تهیه و تدوین کنید و تا انتهای پیمان شرایط تعهد طرفین قرارداد را مدیریت و تمامی مستندات را برای هر یک از اطراف قرارداد آماده نمائید.

تنظیم و مدیریت پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام (EPC)

تـنظیم قراردادهای EPC صنعتی و غـیر صـنعتی یکی از
قراردادهایی است که نیاز به تجربه، دانش و تخصص در
این حوزه قـراردادی دارد. سامانه ســیپ تـمامی مـتون
حقوقی و متن قرارداد متناسب با پروژه شما را تهیه کرده
و در اختـیارتان قـرار می‌دهد و تا زمان پایان قـراردادها
تمامی مکاتبات را انـجام داده و وضعیت قـرارداد را برای شما کنترل و پایش می‌کند.

پـیـمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات به‌ صورت توأم (EP) برای کارهای صنعتی​

در صورتی که طراحی کالا یا تجهیزاتی کـه قـرار است در
پـروژه‌ای استفاده شود از سوی کارفرما صورت نپذیرفته و می‌خواهیم بر عهده تامین‌کننده گذاشته شود از این نوع قرارداد استفاده می‌کنیم. عمدتاً در تامین تجهیزات پروژه‌های صنعتی مانند پست‌های برق، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و مجتمع‌های صنعتی … به‌ کار گرفته می‌شود.

قراردادهای حجمی​

قـراردادهای خرید خدمات پیمانکاری از نوع حجمی در ابتدای هر پروژه توسط سامانه تشخیص داده می‌شود و از بـین قراردادها و شرایط آزموده شده بهترین نوع آن‌ها برای شما آماده می‌شود. تـنها کـافی است ابعاد و نـوع پروژه خود را به سامانه معرفی کنید.

پیمان‌های ساختمانی بصورت سرجمع

قـراردادهای سرجـمـع در یـک بـیان سـاده شـبیـه بـه قـراردادهای متـر مربعی است، در واقـع در ایـن شیـوه قـرارداد، پـیمانکار با تـوجه به نقـشه‌ها و مشخصات فنی منظم به پیمان که در زمان مناقصه در اختیار او قرار دارد، مبلغی را برای انجام کار پیشنهاد می‌نماید، نکته مهم این است که تا زمانی که نقشه ها و مشخصات فنی نسبت به اسناد اولیه در زمان مناقصه تغییر نکند، پیمانکار با همان مبلغ اولیه پیشنهادی، باید کار را به اتمام برساند.

قـرارداد همسان سـاختمان و نـصب (c) بـرای تأسیسات صنعتی و زیربنایی

ایـن قـرارداد صرفاً برای پروژه‌هایی که تامین کالا بر عهده پیمانکار نبوده و فقط عملیات نصب و اجرایی مد نـظر است کاربـرد دارد و نـزدیک‌تـرین قـرارداد به نمونه قـرارداد مندرج در کتاب قرمز فیدیک است.

دموی سامانه سـمیـم را مشاهده کنید

تمامی فعالیت‌های قرارداد براساس قوانین برایتان کنترل می‌شود​

تـغییر وضعیت قـراردادها از انجام تعهدات گرفته تا طی شدن زمان و مهلت انجام تعهدات هر یک از طرفین بصورت هوشمند کنـترل شده و با مواد قانونی و مـتون قـراردادی چک و کنترل می‌شود. در هر لحظه می‌تـوانید از عواقب هر گونه تغییر در انجام فعالیت‌ها مطلع شوید. سامانه سمیم مانند یک مشاور حقوقی و قراردادی درکنار شما خواهد بود.

عـملکرد طرف مقابل در انواع قـرارداد بـراساس قـوانین کنترل می‌شود

ثـبت و کـنترل انـجام تـعهدات طـرفین قرارداد براساس
قـوانین و قـرارداد بین آن‌ها یکی از نیازهای اصلی شما در پایش و مدیریت قراردادها است.

فـرآیـنـدهای قـراردادها را در سـمیـم اجـرا و پایش می‌کنید

انجام کارهای قـراردادی و گردش آن‌ها در سازمان جزء مواردی است که ابزارهایی مانند اتوماسیون اداری خیلی پاسخگوی آن‌ها نیست. هر قراردادی از زمان امضا و تبادل تا انتهای اتمام قـرارداد دارای فرایندهای مختلف است. فرآیندهایی مانند رسیدگی به جرائم، تصویب و ابلاغ اصلاحیه‌ها، تنظیم و تصویب متمم‌ها و بسیاری دیگر از این فعالیت‌ها. سامانه سیـپ گردش کاری مختص سازمان شما را پـیاده‌سازی می‌کند و هـمراه امضاء الکترونیکی و قـوانین را پایش کنترل‌ می‌کند.

اپ موبایل قراردادهای پیشگام بینش​

اپ قـراردادها امکان ارتـباط در لحظه بـیـن طرفیـن قـرارداد را فراهم می‌کند. شما نه تنها می‌تـوانید در هر زمـانی به اطلاعات قـراردادیتان دستـرسی داشته باشیـد بلکه می‌توانید بـرخی از مکاتبات، صورتجلسات، پرداخت‌ها و سایـر فعالیت‌های مرتبط با قـراردادهایتان را انـجام دهید. اپ قـراردادها تـغییر وضعیـت قـراردادهایتان و پـیگیری پـرداخت‌ها و دریافت‌ها و … را سریع به اطلاعتان می‌رساند.

برخی از قابلیت‌های سامانه مدیریت قرارداد ســیپ​

قراردادها و وضعیت همه آن‌ها را پایش کنید

با ابزار داشبـورد مدیریتی تمامی قـراردادهای سازمان را پایش کنید و در کوتـاه‌ترین زمان گزارش‌های مدیریتی را تهیه نمائید.
می‌توانید گزارشات آماری را بدون نیاز به کمک و با یک آموزش ساده آماده نمایید. البته سامانه سیپ انواع داشبوردها و گزارشات آماری را برای شما از قبل آماده نموده و در اختیار شما قرار داده است.

تولید هوشمند انواع مستندات و مکاتبات حقوقی و قراردادی​

تـولید هـوشمنـد انـواع مستندات و مکاتبات حقوقی و قـراردادی یکی از نـیازهای مهم همه کاربـران است که سامانه سـمیـم این مستندات را تولید می‌کند.
بـخش مـهـم آنـجاست که سـامانه براساس وضعیـت قرارداد، نوع تغییرات، زمانبندی و تـعهدات قـراردادها مانند یک مشاور این مکاتبات و مستندات را بـرای شـما
تـولید کرده و اگر اتـوماسیون داری داشتـه باشید به آن
منتقل می‌کند.

صدور و رسیدگی صورت وضعیت‌ها​

صورت وضعیت پیمانکاری یکی از مسائل مهم و پیچیده در قراردادهای پیمانکاری است. بیشتر موارد اختلافی بین پیمانکار و کارفرما در خصوص اختلاف در صورت وضعیت پیمانکاری است. صورت وضعیت پیمانکاری، سندی است کتبی که براساس آن کلیه کارها و خدمات اجرایی که پیمانکار باید در زمان مشخص و مبلغ تعیین شده براساس قررارداد و مفاد پیمان انجام دهد نشان می‌دهد.

سریع و راحت با طرف قراردادی در ارتباط باشید​

اطلاع‌رسـانـی و کنـتـرل وضعیـت قـرارداد، مکاتـبـات، هماهنگی جلسات و ارسال و دریافت پیام‌های قراردادی که قـابل استـناد بـاشنـد مسئـله دیـگری است کـه بـا اپ موبـایل سامانه سیـپ از مشکل شما حل شده است.

سامانه قراردادهای تخصصی شهرداری‌ها​

به نظر شما قراردادهای هر کدام از این سازمان‎‎‌ها از لحاظ نوع و عملکرد و ماهیت با هم متفاوت نیستند؟

هرکدام شرایط، قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مختص به خودشان را دارند و براساس آن‌ها باید مدیریت شوند. سامانه سیـپ نگرانی شما را تا
حد زیادی بر طرف می‌کند.

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی
سازمان سازماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری‌‌ها
سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارها
سازمان حمل و نقل ترافیک
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
سازمان مهندسی و عمران
سازمان مدیریت پسماند
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
سازمان بهره برداری مترو
حمل و نقل ریلی
سایر موارد

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند.