فرآیند شناسایی و پیاده سازی قوانین در سامانه‌های پیشگام بینش