مرکز داوری و مشاوره

مرکز داوری و مشاوره در حل اختلاف مناقصه گزاران و مناقصه گران در پیشگام بینش راه اندازی شد