کارگروه تخصصی معاملات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

این کارگروه تمامی قوانین و مقررات معاملاتی و قراردادی در حوزه فنآوری اطلاعات را بررسی، تفسیر و تنقیح کرده و بـراساس قـانـون بـهبود مستـمر محیـط کسب و کار بـه دستـگاه‌های مقـقره گذار و دستـگاه‌های اجـرایی خدمات ارائه می‌کند.                                                          از آنجایی که کشور ما در حوزه قوانین و مقررات حوزه فاوا کشور جوانی است و در عصر فناوری اطلاعات این صنعت و حوزه از پیشتازان تغییر و تحول اقتصاد است، کمک به ایجاد بستر حقوقی قو‌ تر از رسالت‌های اصلی این کارگروه است.

کارگروه تخصصی معاملات حوزه پتروشیمی

صنعت پـتروشیـمی از جمله صنایـعی است که بـرخی از قـوانین و رویه‌هایش از شرکت نفت به این صنعت انتقال پیدا کرده است. خصوصی شدن اکثر پـتروشیمی‌ها ، لزوم داشتن آیـین‌نامه‌های تخصصی مالی و معاملاتی را بـرای آن‌ها پـررنگتر نمود و حتی تغییرات بازار و اقتصاد آن‌ها را بـر آن داشـته تا بـسیاری از مـوانـع را در آیـین‌نـامه‌های معاملاتی بر دارند.                                              ایـن کارگروه هدف بررسی و تدوین مقررات و بخشنامه‌ها و بـررسی همـپوشانی قـوانین بالادستـی ایـن صنـعت با قوانین داخلی آن 0157ها را دارد.

کارگروه تخصصی معاملات نفت و گاز در دو بخش قوانین و رویه‌های جدید و قدی

کـارگروه تخـصصی حـوزه معاملات نفـت و گاز قوانین و بخشـنامه‌های این حوزه را بررسی و تـنقیح کرده و سعی بر استاندارد‌سازی رویه‌ها و اسناد معاملاتی و قراردادی در صنعت نفت و گاز دارد.

عضویت در کارگروه‌های تخصصی

شـما می‌توانید در کارگروه‌های تخصصی مورد نظرتان عضو شوید. با تکمیل فرم‌های مربوطه کارشناسان واحد شبکه دانش پس از بررسی هیات علمی با شما تماس گرفته و از شما دعوت به عمل خواهند آورد.

بـا عـضویت در کـارگـروه‌ها ضـمن تـبادل اطلاعات روز و دانـش قوانین و مقررات و شبکه سازی خودتان در تدوین قوانین و مقررات بصورت مستقیم و غیر مستقیم سهیم می‌شوید.