تضمین کیفیت

پیشگام بینش اقدام به طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس خواسته‌های قوانین و مقررات بخش عمومی دولتی و غیردولتی کشور و حتی بخش خصوصی نموده است.                                                                                                ممیزی محصولات و خدمات شرکت طبق روال بصورت برنامه‌ریزی شده و در بخش قانونی، فرآیندها، مستندات عملکرد، کنترل‌ها و… از یک سو توسط گروه‌های متخصص درون سازمانی و از سویی دیگر توسط کارگروه‌های تـخصصی دولتـی و غیردولتی انـجام می‌گیرد.                                                                                            براساس خط مشی کیفیت و استانداردهای ممیزی محصولات و خدمات پیشگام متعهد است:

از طریق بکارگیری سیستم کیفیت در فرآیند تولید نرم‌افزار، از تولید هر گونه محصول نا‌منطبق با قوانین و نیازهای مشتری جلوگیری کند.

تـوان تـخـصـصی نـیـروی انسـانـی خـود را از طریـق آمـوزش مـستـمر و منـاسب در دو بخـش حـقـوقـی و نـرم‌افزار ارتـقاء دهـد.

کیفیت محصول را از طریق بهبود مستمر سیستم کیفیت بهبود بخشد.

خدمات پشتیبانی قابل اطمینان و مستمر و سریع به مشتریان در دو بخش:

 الف. حقوقی (قوانین جدید التصویب)

ب. نرم‌افزاری جهت بهره‌برداری موثر و مطلوب از محصولات نرم‌‌افزاری ارائه دهد.

افزایش رضایتمندی مشتری را سر لوحه تمامی فعالیت‌های خود قرار دهد.