شـاخص‌های تعدیل مـربـوط به دوره‌هـای سـه مـاه سـوم و چـهـارم سـال 1399 در سـمـیـم پـیاده سازی شد.


راهـکار احـداث پـست نیروگاهی 230کیـلو ولـت در سـمـیـم پیاده سازی شد.


راهـکارهای تخریـب، آماده سازی تسطیح، جـا به جـایی و رفـع مـوانع طرح تـوسعه نیروگاه سیکل ترکیبی در سـمـیــم پیاده سازی شد.

راهـکار بـرگـزاری مـنـاقصـات انـواع خـریـد خدمات بیمه در سمیم پیاده سازی شد.

مـوارد روش‌هـای واگـذاری و قـراردادی مـربـوط بـه قـانـون بـودجـه 1400 در سمیم پیاده سازی شد.


آیـین نـامه تـضمـیـن معـامـلات مـشارکـت عمومی خصوص به صورت هوشمند در سامانه سمیم پیاده سازی شد.

ســمــیــم ppp (مـشـارکـت عـمـومـی و خصوصی) منتشر شد.


قـانـون رفع مـوانع تـولیـد رقـابت پذیر در سامانه سـمـیـم پیاده سازی شد.

سیـستـم مدیـریت منـابع و کالای صنـعت نفت در سامانه سـمـیـم پیاده شازی شد.


نحـوه استـفـاده از اتـومبـیل‌های دولتـی و فـروش و مـزایده آن‌ها در سـمــــیـم پــیاده سازی شد.


راهکار پروژه‌های احداث B.O.P و عملیات ساختمانی بخش گاز نـیـروگـاه‌های سـیـکل تـرکیـبـی در سـمـیـم پیاده سازی شد.

راهـکـار بـرگـزاری مناقصات وقـراردادهـای بیمه در سمیم پیاده سازی شد.


سـیـستـم (مشارکت عمومی و خصوصی)
منتشر شد.

نـسل پـنجم تـولید محتـوای سـامانه سمیم در بـخـش مـعـاملات و قـراردادها، شـبـکه گستـرده و هوشمنـد قوانین و مقررات و آیین نامه ها در سمیم پیاده سازی شد.

دسـتـور الـعمـل نحـوه جبـران آثـار نـاشی از شیـوع بیـماری کـرونـا (کـوید 19) در بخش قـراردادهـای خـریـد تـجهیـزات و مصـالح و پیـمانکاری غیـر فهـرست بهـایی و مشاوره در سمیم پیاده سازی شد.

(مـصـوبـه هـیـات وزیـران) اصلاحـیــه آئیـن نـامـه ارزیـابـی کـیـفـی در سـمـیـم پـیاده سازی شد.

قانون و مقررات رفع موانع تولید رقـابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سمیم پیاده سازی شد.

بـخـشـنامه تبـانی مناقصه گران در فرآیند ارجاع کار در سـمـیـم پیاده سازی شد.

بـروز‌ رسـانـی پـیـاده سـازی آیـیـن نـامـه مـعاملات شـرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سـمـیـم پیاده سازی شد.


درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند