دکتر خشایار کمانگیر بررسی کردند که اصلاحیه ارزیابی کیفی که توسط هیات وزیران صادر شده است با قانون برگزاری مناقصات چگونه و در کدام بخش ها و مواد قانون در تضاد است.