“شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی” پس از بررسی‌های متعدد در رابطه با انتخاب نرم افزار های مرتبط با حوزه مدیریت معاملات و قراردادها، سرانجام “سامانه مدیریت یکپارچه معاملات و قراردادها (سـمیم)” را به منظور ایجاد یک اتوماسیون حقوقی و معاملاتی و قراردادی از ابتدای درخواست