بررسی بخشنامه مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار

بخشنامه مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، واحد‌های خدمات مدیریت طرح و پیمکاران ابلاغ شد.در اجرای اصل دوم از اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی و براساس این بخشنامه برای ایجاد

ادامه مطلب

قسمت سوم: بخشی از اصلاحیه ارزیابی کیفی هیات وزیران توسط مجلس لغو شد.

در این قسمت به بررسی لغو بخشی از اصلاحیه آیین‌نامه بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات که مرتبط با ارزیابی کیفی پیمانکاران و تامین کنندگان کالا است توسط مجلس شورای اسلامی پرداخته‌ایم.  

ادامه مطلب