در این بخش تمامی موارد و قسمت ها و موارد این اصلاحیه توسط دکتر خشایار کمانگیر مورد بررسی قرار گرفته است.