برخی از قوانینی که در حوزه مشارکت عمومی و خصوصی در سامانه‌های ما پیاده سازی شده

آیین‌نامه بند "ج" ماده 12 قانون برگزاری مناقصات

تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت

   قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان

دستوالعمل ارزیابی‌کیفی و مدیریت لیست کوتاه شهرداری‌های کشور

آیـین‌نامه خریـد خـدمات مـشـاوره در بـخش ارزیابی‌های کیفی 

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند.