بر این اساس، شرایط انعقاد قرارداد خرید خدمات مشاوره با اشخاص در معاملات کوچک و متوسط اصلاح شده است.