بخشنامه مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، واحد‌های خدمات مدیریت طرح و پیمکاران ابلاغ شد.
در اجرای اصل دوم از اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی و براساس این بخشنامه برای ایجاد فضایی بدون تبعیض، برابر و عادلانه برای ذینفعان، حضور همزمان پیمانکاران، واحد‌های مدیریت طرح و یا مهندسان مشاوری که اشتراک مدیرعامل و اعضای هیات مدیره اعم از حقیقی و حقوقی یا سهامدار مشترک (به میزان بیست درصد یا بیشتر) باشند، در تمام فرایند‌های ارجاع کار، ارزیابی‌کیفی، مناقصه، ترک‌تشریفات مناقصه، و معاملات و پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند ب ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات (اعم از مناقصه، ترک‌تشریفات مناقصه، عدم‌الزام به برگزرای مناقصه و ..) به شرح مندرج در بخشنامه ۷۳۰۳۹/۱۴۰۱ مورخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۱ ممنوع است.
لازم به ذکر است رعایت این بخشنامه برای تمام پیمانکاران، مهندسان مشاور و واحد‌های مدیریت طرح الزامی و مسئولیت اجرای کامل و نظارت آن بر عهده دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند ب ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات است و تخلفات مربوطه حسب مورد در مراجع انتظامی رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و مشاوران قابل رسیدگی است.