پذیرش مطالبات قطعی شده شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان تضمین معتبر به شرح زیر تصویب کرد.