دفتر استفساریه با هدف پاسخ گویی حقوقی و قراردادی سازمانها و شرکت‌های دولتی و پاسخگویی  به شرکت‌های خصوصی راه‌اندازی شد. سازمان‌ها و شرکت ها می‌توانند سئوالات خود را از طریق درگاه استفساریه‌ها پیشگام بینش بصورت مکتوب بپرسند و پاسخ‌ها و راهنمایی‌های حقوقی دریافت نمایند.