قوانین تحت پوشش سامانه های ما

آیـین‌نامه مـالی معاملات شـهـرداری‌های
کلان شهرها و مراکز استان‌ها

آیـین‌نامه مـالی و معاملات سایـر
شـهـرداری‌های کـشـور

بخش نامه‌های تهیه و تنظیم متن
قرارداد مشاوره

آیـین‌نامه مالی و معاملات سایر
شـهـرداری‌های کشور

             قـانـون رفـع مـوانـع تـولـیـد             رقـابـت پـذیـر

راهنمایی نحوه تهیه شرح تفضیلی
خدمات و مبانی حق الزحمه

بخش نامه ها و دستور العمل های
معاملاتی و قراردادی شهرداری های کشور

              آیـین‌نامه معاملات شهرداری                  تهران  

                خرید خدمات از اشخاص                  حقیقی

آیین‌نامه مالی معاملات شهرداری‌های
کلان شهرها و مراکز استان‌ها

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند.