برخی از قوانینی که در حوزه مشارکت عمومی و خصوصی در سامانه‌های ما پیاده سازی شده

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 چارچوب قرارداد مشارکت عمومی خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

پـیـش نویس قـانـون مشارکت عـمـومی و خصوصی

آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی

چـارچـوب مـوافـقت‌نامـه مـشـارکت عمومی - خصوصی

         دسـتـورالـعـمـل ارزیـابـی تـوان           سرمایه‌گذاری

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند.