امکان یکپارچگی نرم افزارهای چارگون با سایر سیستم های اطلاعاتی مستقر در سازمان مانند سامانه های اداری و مالی در انتخاب درست مسیر مکانیزه کردن فرآیند های سازمان اهمیت زیادی دارد.